Szkoła Podstawowa im. Remusa w Glinczu

SKŁADKA I SPOSOBY JEJ OPŁACANIA:

SKŁADKĘ MOŻNA WPŁACIĆ:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Glinczu jest  samorządną reprezentacją ogółu rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkoły. Radę stanowią, wybrani po troje, przedstawiciele rodziców i opiekunów prawnych uczniów danej klasy.

Jako Rada Rodziców współpracujemy z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz pozostałymi pracownikami naszej szkoły. Ustawa o systemie oświaty daje nam szerokie kompetencje. Współtworzymy szkolny program wychowawczy oraz program profilaktyki. Opiniujemy pracę nauczycieli ubiegających się o awans. Nasz przedstawiciel wchodzi w skład komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na Dyrektora Szkoły.

Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek i darowizn. Przeznaczone są one głównie na częściowe pokrycie kosztów wyjazdów dla uczniów, organizację „Mikołajek” dla dzieci, nagrody w konkursach oraz zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego, podnoszących jakość nauczania naszych dzieci.

Rada Rodziców to także forum, na którym możemy wyrazić oczekiwania wobec szkoły i jej pracowników. Chcemy mieć realny wpływ na funkcjonowanie szkoły, jako środowiska, w którym nasze dzieci spędzają wiele godzin dziennie i któremu powierzyliśmy odpowiedzialność za ich edukację.